image

Privacy Statement

Privacybeleid Smartflow Nederland B.V.
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@smartflowapps.com.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Doeleinden verwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden die vallen binnen het normale gebruik van de apps.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
Wij delen uw gegevens nooit met derden tenzij u daarvoor expliciet schriftelijk toestemming geeft.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@smartflowapps.com.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@smartflowapps.com. Vermeld daarin de app die u gebruikt, de naam van het domein en gebruikersaccount.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Smartflow App
De Smartflow app vraagt voor de volgende dingen toestemming, echter alleen wanneer de gebruiker de volgende functies gebruikt:
 • Toegang tot opslaggeheugen (altijd gebruikt, wordt gevraagd bij opstarten van de app.)
 • Toegang tot camera(alleen gebruikt wanneer de gebruiker de camera gebruikt, bijvoorbeeld bij het maken van foto's of bij het gebruik van de barcode scanner.)
 • Toegang tot locatie (alleen gebruikt wanneer de admin gps tracking heeft geactiveerd in de Smartflow portal.)
 • Toegang tot microfoon (alleen gebruikt als de gebruiker de access speech-to-text feature gebruikt.)
 • Toegang tot telefoon en contacten (alleen gebruikt wanneer de gebruiker een bel gerelateerde feature gebruikt.)
De data die in Smartflow wordt opgeslagen (in de portal of in het mobiele apparaat.):
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord (versleuteld)
 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Gebruikerslocatie (alleen wanneer de admin user gps tracking heeft ingeschakeld in de Smartflow portal)

Privacy statement Smartflow Nederland B.V.

This privacy and cookie policy we want to give clarity about how we treat your information. If you have questions about this document, or the processing of data (request for access, change or delete data), you can send an email to info@smartflowapps.com.

The personal information provided is not required
You are not required to disclose your personal data when you purchase a product or service from us. At all times you have the choice whether you want to enter your personal data or not. However, in order to be able to make use of a number of our products and services to the entry of personal data is necessary.

Processing purposes
We collect and process personal data for the purposes that are within the normal use of the apps. We keep your personal data as long as needed for the above purposes or to meet legal (save) obligations.

Sharing and disclosure of personal information
We will never share your data with third parties unless you explicitly written consent.

Opposition, access, modification and removal of personal data
We believe that it is important to be transparent about the way we handle your personal information. With this privacy and cookie policy we try to provide clarity and transparency. Do you still have any questions about how we handle your personal information, please contact us via info@smartflowapps.com.

Want to know which personal data we have recorded from you, you want data (to) change, or (to) delete accordance with the applicable regulations, please send an email to info@smartflowapps.com. Contain the app you're using, the name of the domain and user account.

We will notify you as soon as possible after having received your request, if and how, and if not why not, we grant your request.

Smartflow App
Smartflow mobile app asks for the following permissions, but only when user tries to access the required functionality:
 • Storage permission (required always, asked before login)
 • Camera permission (asked only when user tries to open camera from camera-enabled controls, like image or barcode scanner)
 • Location permission: (asked only when the admin has enabled GPS tracking in Smartflow portal)
 • Microphone permission (asked only when user tries to access speech-to-text feature)
 • Phone & Contact permissions (asked only when user tries to access a call-enabled control)
User data stored in Smartflow (either in mobile device or in portal): 
 • Username
 • Password (encrypted)
 • Name
 • Email
 • Phone number
 • User location (only if the admin has enabled GPS tracking in Smartflow portal)